تبلیغات
مطالب اینترنتی - بزبی‌قندی و ببر سیبریایی
 
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نویسندهمفیدستان:

داستان


بزبی‌قندی و ببر سیبریایی


کودک و نوجوان > فرهنگی – اجتماعی – یاسمن درستی:
ببر ‌که شکمش از گرسنگی فرو رفته بود و عصبی به‌نظر می‌رسید، توی بوته‌ها درگیر بود. مار بزرگ سرش را بالا می‌آورد و حمله می‌کرد.

ببر با همه‌ی بزرگی نمی‌توانست از عهده‌ی چالاکی او برآید. پنجه‌هایش را روی دم مار کشید و آن را زخمی کرد. مار زخمی لای بوته‌ها خزید و فرار کرد. ببر لنگ‌لنگان به سمت درخت سایه‌داری رفت و زیر آن دراز کشید. سرش را روی دستش گذاشت که بخوابد؛ اما از شدت گرسنگی نمی‌توانست. چهار روز بود که هیچ‌چیز نخورده بود.

او در این پارک جنگلی حفاظت‌شده باید منتظر می‌ماند تا نگهبانان از راه برسند و برایش غذا بیاورند. هر سه یا چهار روز یک‌بار برایش چند خرگوش زنده می‌آوردند.

بالأخره صبح شد و صدای ماشینی از دور به گوش رسید؛ این نشان می‌داد غذا در راه است.

بوی شکار را حتی از فاصله‌ی دور تشخیص می‌داد. بی‌قرار شده بود و تندتند در محل همیشگی تحویل غذا رفت‌وآمد می‌کرد.

ماشین از راه رسید و نگهبانان پارک از پشت وانت رنگ‌ورورفته‌ای، بز زنده‌ای بیرون آوردند و به محوطه‌ی حصاركشی‌شده، پرت کردند.

ببر مثل همیشه با دیدن شکار از دور او را بادقت نگاه کرد و آرام‌آرام به سمتش آمد.

بز با دیدن ببر نگاه تهدیدآمیزی به او کرد. سرش را به نشانه‌ی حمله پایین آورد و با پایش شروع کرد به خراشیدن زمین.

ببر باتعجب نگاهی به بز انداخت و باز هم به او نزدیک‌تر شد. بز باسرعت و چالاکی جفت‌پا به چپ و راست می‌جهید. انگار به پاهایش فنر بسته بودند.

ببر همین‌طور كه داشت به او نزدیک می‌شد، توی دلش گفت: «خوووبه! خوووبه!»

بز شاخ‌هایش را به سمت ببر گرفت و از ته گلو گفت: «می‌عی‌عی‌عی.»

ببرگفت: «یعنی چی؟»

بز گفت: «یعنی با کسی شوخی ندارم. بیایی جلو، شکمت رو پاره می‌کنم.»

ببر، خنده‌ی بلندی سر داد و گفت: «خوووبه! از تو چه پنهان کمی هم ترسیدم.»

بز دور ببر شروع کرد به چرخیدن. ببر که اصلاً گرسنگی را فراموش کرده بود، همراه بز سرش را می‌چرخاند و او را نگاه می‌کرد. بز جفتکی انداخت و گفت: «من تا حالا اقلاً ده تا ببر رو کشتم. بهتره به من نزدیک نشی…»

ببر گفت: «مطمئن باش من اصلاً به تو نزدیک نمی‌شم، بس که می‌ترسم.»

و بعد هر دو مدتی خیره‌خیره به هم نگاه کردند. ببر ناگهان به یاد گرسنگی‌اش افتاد و با قدم‌های تندتری به سمت بز رفت.

بز جاخالی داد و از درخت کوتاهی که در آن اطراف بود، بالا رفت. ببر کنار درخت ایستاد و گفت: «هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم بزها از درخت بالا برن. نکنه تو بزبز قندی هستی؟»

بز سرش را از شاخه رد کرد و گفت: «نه. من بز بی‌قندی هستم. خیلی هم گرسنمه.»

ببر با خنده گفت: «بز بی‌قندی، امیدوارم نخوای من رو بخوری.»

بز بدون توجه به ببر با اشتها شروع کرد به خوردن برگ درخت. دهان ببر آب افتاد. با حسرت، خوردن بز را نگاه کرد و دستش را به درخت گرفت. بز برای احتیاط، یک شاخه بالاتر رفت و تند و تند برگ‌ها را بلعید.

ببر آن پایین با شکم گرسنه‌اش درگیر بود. به سمت در ورودی پارک رفت و کمی آن‌جا ماند. شب از راه رسیده بود و بز با احتیاط از درخت پایین آمد و لای علف‌ها دراز کشید. ببر نزدیک در ورودی پارک خوابش برد. آن روز هم بدون غذا گذشت.

* * *

روز با صدای می‌عی‌عی‌عی‌… شروع شد. بز لابه‌لای بوته‌ها می‌چرید و اصلاً حواسش به ببر نبود. نوک دمش مرتب جابه‌جا می‌شد. ببر از جا بلند شد و دید بدجور گرسنه است؛ اما کمی دورتر با دیدن بز حالش بهتر شد. این‌که کسی غیر از خودش در آن اطراف باشد و گاهی با او صحبت و بازی کند، برایش خیلی خوب بود، اما با شکم گرسنه‌اش چه باید می‌کرد؟

با شک و تردید آرام به سمت بز رفت. بز سرش را بلند کرد و با گستاخی و اعتمادبه‌نفس به چشم‌های ببر خیره شد و گفت: «آخرین لحظه‌ی زندگی‌ات رو به‌خاطر داشته باش. اگر ده ببر دیگه هم بیان کمکت، محاله پیروز بشین!»

ببر گفت: «من آخرین ببر سیبریایی هستم که توی این منطقه باقی مونده. حتی یه نفر هم به کمک من نمی‌آد. ولی اگه لازم بشه، تنهایی می‌خورمت.»

صدای فش‌فش ترسناکی گفت‌وگوی آن‌ها را قطع کرد. ببر خودش را آماده‌ی رویارویی با مار کرد. می‌دانست مار زخمی دست از سرش برنمی‌دارد. باید از شرش خلاص می‌شد.

مار از لای علف‌ها بیرون آمد. بز که غافلگیر شده بود، جفت‌پا پرید و دورتر ایستاد. مار خود را پرت کرد سمت ببر، ولی او جاخالی داد و سعی کرد با پنجه‌هایش مار را بگیرد. بز با خود فکر کرد: «چه بهتر! دشمن من الآن به دست مار کشته خواهد شد.»

مار دوباره خود را به سمت ببر انداخت، ولی ببر پنجه‌اش را روی مار فشار داد و او کف دستش را نیش زد. ببر به‌سرعت پنجه‌اش را بلند کرد و مار از زیر دستش فرار کرد و روبه‌رویش ایستاد.

بز با خود فکر کرد، این مار حتی اگر ببر را هم بکشد، ممکن است به من نیز آسیب برساند. پس بعد از مردن ببر؛ من نیز درخطر خواهم بود. از روزِ گذشته، ببر او را نخورده بود؛ حتی با وجود قوی‌تربودن. پس تردید نکرد. شروع کرد به پریدن و جهیدن. مار توجهش به بز جلب شد.

حالا با دو طرف روبه‌رو بود. بز پشتش را سمت مار کرده بود و لگد می‌پراند. ببر هم به چپ و راست می‌پرید تا مار بزرگ را در پنجه بگیرد. بز با صدای بلند می‌عی‌عی‌عی معروف خود را سر داد. گاهی یادش می‌رفت چه بگوید و فقط صدایی شبیه عرعر از گلویش خارج می‌شد.

برای مار اوضاع بدی شده بود. بهتر بود فعلاً از آن‌جا برود تا فرصتی دیگر به دست بیاورد. هر لحظه ممکن بود سرش زیر سم بز له شود یا ببر او را تکه‌پاره کند. از سر ناچاری ایستاد با زبانش شکلکی برای ببر و بز درآورد و دوباره لای بوته‌ها خزید. ببر که نفس‌نفس می‌زد، به بز نگاهی انداخت و گفت: «عجب اوضاعی بود.»

بزگفت: «فکر کنم نیشت زد.»

ببر تازه یادش آماده بود که نیش خورده، اما امیدوار بود خیلی آسیب ندیده باشد؛ چون کف دستش سفت بود. ببر، خسته و گرسنه به سمت آبگیر رفت و کمی آب خورد. ناگهان سرش گیج رفت و همان‌جا دراز کشید. مقداری زهر به بدن او وارد شده بود. حال بدی داشت. بز نزدیکش ایستاده بود و او را تماشا می‌کرد. گفت: «چرا از دیروز تا حالا من رو نخوردی؟ تو که از من خیلی قوی‌تری و می‌تونستی.»

ببر چشمش را به سختی باز کرد و گفت: «شاید به‌خاطر این‌که تو مثل بقیه زود تسلیم نشدی و مقاومت کردی. شایدم به‌خاطر کارهای بانمکت بود که من رو از تنهایی هر روزم در می‌آورد.»

بز گفت: «من رو از بزغاله‌هام جداكردن که غذای تو بشم. اولش فکر کردم شاید بتونم دوباره برگردم پیش اون‌ها، اما حالا می‌بینم خیلی ازشون دور شدم. الآن من و تو هردو تنها هستیم. ببین، من بهت اجازه می‌دم از شیر من بخوری تا هم زهر از بدنت خارج بشه و هم گرسنگی‌ات برطرف بشه. پارک‌بانان میان و برات غذای تازه میارن.»

ببر گفت: «من بزغاله نیستم»

بز جواب داد: «درسته، ولی تو انتخاب دیگه‌ای نداری. ممکنه زهر زیادی به بدنت وارد شده باشه و تو رو بکشه.»

ببر، ساکت شد؛ متوجه شد حالش دارد بدتر می‌شود. تصمیم گرفت به حرف بز گوش کند. بعد از آن سرش را روی دستش گذاشت و به خواب رفت.

وقتی بیدار شد صبح شده بود و بز هم‌چنان داشت بین بوته‌ها می‌چرید. ببر از جا بلند شد. حالش کاملاً خوب شده بود. یک گل بنفش با دندان کند و برای بز برد. بز آن را نگاه کرد و بعد بلعید! ببر گفت: «اگه تو نبودی، ممکن بود من بمیرم.»

بزگفت: «مشغول شو. فعلاً که جز علف چیزی برای خوردن وجود نداره.»

ببر گفت: «ببر علف نمی‌خوره. امروز فردا غذا می‌رسه، هنوز می‌تونم صبرکنم.»

بز و ببر تمام آن روز را در پارک جنگلی به دنبال هم دویدند و گاهی به شوخی با هم سرشاخ می‌شدند. روز بعد که مأموران پارک برای غذا‌دادن برگشتند، یکی از آن‌ها داد کشید: «بچه‌ها باورم نمی‌شه، ببر با غذاش دوست شده.»


تصویرگری: ناهید لشگری‌فرهادیلینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

بزبی‌قندی و ببر سیبریایییاسمن درستی ببر ‌که شکمش از گرسنگی فرو رفته بود و عصبی به‌نظر می‌رسید، توی بوته‌ها هرلحظه، بزبی‌قندی و ببر سیبریاییاخباراجتماعیبزبیقندیوببر با همه‌ی بزرگی نمی‌توانست از عهده‌ی چالاکی او برآید پنجه‌هایش را روی دم مار بزبی‌قندی و ببر سیبریاییببر با همه‌ی بزرگی نمی‌توانست از عهده‌ی چالاکی او برآید پنجه‌هایش را روی دم مار بزبی‌قندی و ببر سیبریایی پرتال جامع تایا…ببر با همه‌ی بزرگی نمی‌توانست از عهده‌ی چالاکی او برآید پنجه‌هایش را روی دم مار بزبی‌قندی و ببر سیبریایی بزبیقندیوببرببر که شکمش از گرسنگی فرو رفته بود و عصبی به نظر می رسید، توی بوته ها درگیر بود مار اردوغان به هند می رود محوریت این سفر گسترش …اردوغانهندرودبزبی قندی و ببر سیبریایی ترامپ رسوایی فلین را هم گردن دولت سابق بولتن تئاتر و موسیقی فندک تب‌دار اولین ترانه …بولتنتئاتروموسیقیداستان بزبی قندی و ببر سیبریایی مار زخمی لای بوته‌ها خزید و فرار کرد ببر لنگ منشا باشگاه آینده خود را انتخاب کرده است میزان …بزبی قندی و ببر سیبریایی ببر مثل همیشه با دیدن شکار از دور او را بادقت نگاه کرد و عکس نزاع دو ببر سیبریایی پایگاه خبری تحلیلی …نزاع دو ببر سیبریایی بر انتخابات شوراهای شهر و روستای گیلان در گفت و گوی ویژه نجات گردشگر آلمانی در منطقه جنگلی خدا آفرین …بزبی قندی و ببر سیبریایی ترامپ رسوایی فلین را هم گردن دولت سابق بزبی‌قندی و ببر سیبریایی بزبی‌قندی و ببر بزبی‌قندی و ببر سیبریایی یاسمن درستی بزبی‌قندی و ببر سیبریایی بزبیقندیوببر ببر که شکمش از مار زخمی لای بوته ها خزید و فرار کرد ببر لنگ بزبی‌قندی و ببر سیبریایی بزبی‌قندی و ببر سیبریایی بزبی‌قندی و ببر سیبریایی «من آخرین ببر سیبریایی هستم که توی این ببر، خسته و گرسنه به هرلحظه، بزبی‌قندی و ببر سیبریایی اخباراجتماعیبزبی بزبی‌قندی و ببر ببر گفت«من آخرین ببر سیبریایی هستم که توی این منطقه باقی مونده بزبی‌قندی و ببر سیبریایی پرتال جامع تایا خانه بزبی‌قندی و ببر ببر گفت «من آخرین ببر سیبریایی هستم که توی این منطقه باقی مونده زندگی بی جان زندگیبیجان قدشان خمیده شده و چاه های اب بزبی‌قندی و ببر سیبریایی خزید و فرار کرد ببر لنگ اردوغان به هند می رود محوریت این سفر گسترش روابط دوجانبه اردوغانهندرود بزبی قندی و ببر سیبریایی ترامپ رسوایی فلین را هم گردن دولت سابق واقعی و جالب این مرد عنکبوتی فیلم هالیوودی نیستتصاویر بزبی قندی و ببر سیبریایی واقعی و جالب این مرد عنکبوتی فیلم هالیوودی نیست منشا باشگاه آینده خود را انتخاب کرده است میزان خبر فارسی بزبی قندی و ببر سیبریایی ببر مثل همیشه با دیدن شکار از دور او را بادقت نگاه کرد و آرام بولتن تئاتر و موسیقی «فندک تب‌دار» اولین ترانه چاوشی برای بولتنتئاترو داستان بزبی قندی و ببر سیبریایی مار بزرگ سرش را بالا می‌آورد و حمله می‌کرد ببر با همه مسابقه بخون و ببر خندوانه جفت گیری شیر و ببر نبرد شیر و ببر فرق پلنگ و ببر جنگ خرس و ببر بازی میمون و ببر جنگ شیر و ببر مازندران نبرد پلنگ و ببر

مطلب بزبی‌قندی و ببر سیبریایی در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :بزبی‌قندی و ببر سیبریایی
http://mofidestan.ir/%d8%a8%d8%b2%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d9%82%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


مطالب اینترنتی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : نویسنده
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :